Co je to REACH: nařízení, povinnosti a vše kolem

Setkali jste se s problematikou REACH a moc dobře jí nerozumíte? Vysvětlíme vám, o co se jedná, a seznámíme vás se základními pojmy.

Co znamená zkratka REACH

Zkratka the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals se překládá jako registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek.

Co je to nařízení REACH

Jde o nařízení Evropské unie, které si klade za cíl zlepšit ochranu lidského zdraví a životního prostředí a zároveň zvýšit konkurenceschopnost chemického průmyslu EU. Také podporuje alternativní metody posuzování rizik látek, aby se minimalizovalo jejich testování na zvřatech. Platí od 1. června 2007.

Nezaměřuje se jen na chemické látky používané v průmyslových procesech, ale i na ty, které najdete v běžných výrobcích denní potřeby. Jsou to třeba čisticí prostředky, nátěry, prací prášky, oblečení, hračky, spotřebiče nebo nábytek.

Co je to certifikát REACH Compliant

Prohlášení, certifikát REACH nebo také certifikát shody s nařízením REACH je dokument, který potvrzuje, že daný výrobek splňuje zásady směrnice Evropské unie REACH 1907/2006. Vydává ho nestranný orgán.

Co je to ECHA a seznam nebezpečných látek

Nejnebezpečnější látky nepodléhají jen registraci, ale i autorizaci. Jejich seznam zveřejňuje Evropská agentura pro chemické látky (ECHA). Některé jsou pak zařazené mezi látky vzbuzující mimořádné obavy. Jde o látky karcinogenní, mutagenní, reprotoxické, perzistentní, bioakumulativní a toxické.

Přehled povinností výrobců a dovozců

  • Výrobci a dovozci mají povinnost informovat evropské regulační orgány o používání nebezpečných látek.
  • Musí být zajištěna informovanost zákazníků, ať už jde o další průmyslové společnosti nebo spotřebitele.
  • Distributoři musí poskytovat všechny stanovené informace o bezpečnosti látek v prodávaných přípravcích a výrobcích a zajistit, aby neobsahovaly nepovolené látky.
  • Chemické látky, které nejsou registrované, nesmí být vůbec uvedené na trh.

Podrobnější informace a právní předpisy najdete na webu organizace ECHA.

Všechny společnosti, se kterými spolupracujeme, splňují uvedené povinnosti.

Nechcete přijít o další články?
Zde vyplňte svůj e-mail
Také můžete sledovat naší stránku na Facebooku
Logo
296 365 500